top of page

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Hvem skal vi ha attest fra: Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. Det er bedre å ha for mange attester enn en for lite. • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. • Styret vil be om fornying av politiattest etter 3 år • Styret v/leder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Nestleder er vararepresentant for Leder. • Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontakt info på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. • Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. • Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. 24 • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten personlig med gyldig ID for den styreoppnevnte. • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no

bottom of page